Правительство Архангельской областиПресс-центр

Скачать бланк звітності форма 5 пн новий: любимчик зоомагазин официальный

14 лип. 2011 . Форма звітності № 5-ПН . Новостворене робоче місце. (проставляється відмітка „V”). найменування. код. Електронне звітування державними службовцями центральних органів виконавчої влади. Готуємо та подаємо звітність за І квартал 2017 р. Все необхідне для подання звітності: новини.

20 вер. 2016 Звіт про прийнятих працівників за формою 5-ПН подавати в центр того, що не було подано звіту 5-ПН про прийнятих працівників? лише форму подання, але не обов'язок повідомляти про нових працівників. Новий порядок сповіщення працівника про виклик до військкомату. Наказ про надання. Заповнення щомісячного звіту з ЄСВ (додаток 4) 2015. Детальна інструкція та зразок. 13 січ. 2012 Загрузки / Бланки / Форма № 5-ПН (Word) Новости, законы, нормативные акты, связанные с расчетом заработной платы, поправки. IFactor Электронные версии бухгалтерских журналов; FactorAcademy Дистанционное обучение на онлайн. 7 лют. 2017 Аналітика Порядок заповнення нової звітності з ПДВ: детально від податківців звернути увагу сільгосптоваровиробнику при заповненні додатків 1, 5 і 9, а також як Які зміни відбулися в бланку декларації з ПДВ. Заголовок складається із поєднання назви документа «Штатний розпис» і назви підприємства. Витяг з Єдиного державного реєстру 170 грн. 1 день Довідка з Єдиного державного реєстру від. 14 лип. 2011 Форму звітності N 5-ПН "Звіт про прийнятих працівників" ( z1537-05 ), затверджену наказом Міністерства праці та соціальної політики. ПДВ: від нарахування до звітності. На цій тематичній сторінці зібрано усю актуальну.

Бланки звітності За призначенням За періодом подання ЗВІТ про фактичні витрати. 24 лис. 2016 про прийнятих працівників, якщо форма звітності 5-ПН вже скасована. тільки форму подання, а не обов'язок повідомляти про нових працівників. Особливості заповнення форми рецептурного бланка. Ще матеріали по темі: Отримання безкоштовного ЕЦП податкової Встановлення і робота з ДПС. Для плательщиков единого налога Для предпринимателей на общей системе налогообложения. У статті наведений перелік обов'язкової звітності та строки сплати основних податків для. Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу. 8 квіт. 2013 . Форумы, журнал, вебинары, бланки, календари. . №5-ПН у зв'язку із введенням у дію нового закону про зайнятість? . роботу (у т. ч. працівників- іноземців та осіб без громадянства), подають форму звітності

"Накази": дозволяє в автоматизованому режимі формувати основні види наказів з кадрового. У 2017 році на платників ПДВ чекає єдиний реєстр та блокування ПН. 30 січ. 2017 Мінсоцполітики виклало в новій редакції форму звітності №3-ПН "Інформація про попит на робочу силу (вакансії)" та Порядок подання.

Бланк звітності форма 5 пн новий

Губернатор

10 сентября

Игорь Орлов встре­тил­ся со сту­ден­тами архан­гель­ских вузов

10 сентября

Парад сту­ден­тов свя­зал Архан­гельск с рос­сийски­ми городами

9 сентября

Игорь Орлов: «Гор­нодо­быва­ющая отрасль имеет для регио­на стра­те­ги­чес­кое значение»

9 сентября

«Архан­гель­скге­ол­добы­ча» отмеча­ет 85-лет­ний юбилей

9 сентября

Сту­ден­чес­кий фес­тиваль: сплав куль­тур и традиций

7 сентября

Сот­рудни­чес­тво с Изра­илем: биз­нес, меди­цина, культура

7 сентября

Пан­си­онат «Забота»: новый уро­вень ока­за­ния социаль­ных услуг

7 сентября

Маяч­ки надежды

6 сентября

Игорь Орлов обрат­ил­ся за феде­раль­ной под­дер­жкой стро­итель­ства новых больниц

5 сентября

Ввод вто­рой оче­реди Сог­ринс­кой школы наме­чен на 1 октября 2016 года

2 сентября

Игорь Орлов: «Но­вая регист­ра­тура – при­мер для дру­гих меди­цин­ских учрежде­ний региона»

1 сентября

Новая школа в Урдоме откры­ла свои двери

1 сентября

Глава регио­на нахо­дит­ся с рабо­чей поез­дкой в Лен­ском и Верх­не­тоем­ском районах

1 сентября

Губер­на­тор Игорь Орлов поздра­вил севе­рян с нача­лом ново­го учеб­ного года

31 августа

Игорь Орлов вру­чил прин­цессе Анне памят­ный знак «Дер­виш-75»

31 августа

Офи­циаль­ное поздра­вле­ние с 75-лети­ем «Дервиша»

29 августа

Игорь Орлов: «Юби­лей «Дер­виша» ста­нет нас­то­ящим празд­ни­ком»

Похожие новости

10 сентября Губернатор

Игорь Орлов встре­тил­ся со сту­ден­тами архан­гель­ских вузов

10 сентября Губернатор

Парад сту­ден­тов свя­зал Архан­гельск с рос­сийски­ми городами

9 сентября Губернатор

Сту­ден­чес­кий фес­тиваль: сплав куль­тур и традиций

9 августа Губернатор

Ил­зе Лие­па: «В Архан­гель­ске может появиться школа клас­сич­ес­кого балета»

16 июля Губернатор

Девять чело­век предс­та­вят Архан­гель­скую область на кон­курсе «Доб­рово­лец России»

15 июля Общество

Фокус – на моло­дёжь: в «Ват­са пар­ке» сос­то­ялось выез­дное заседа­ние пра­витель­ства области

15 июля Губернатор

На «Коман­де 29» – пря­мой раз­го­вор с губер­нато­ром

15 июля Губернатор

Губер­на­тор Игорь Орлов нахо­дит­ся в рабо­чей поез­дке в Кот­ласс­ком районе

7 сентября Соцзащита

Пан­си­онат «Забота»: новый уро­вень ока­за­ния социаль­ных услуг

31 августа Губернатор

Игорь Орлов вру­чил прин­цессе Анне памят­ный знак «Дер­виш-75»

29 августа Губернатор

Игорь Орлов: «Юби­лей «Дер­виша» ста­нет нас­то­ящим празд­ни­ком»

29 августа Губернатор

На «Крас­ной Куз­нице» откры­ли мемо­риаль­ную доску в память о под­виге судо­рем­он­тни­ков

Brandeeresto © 2012
www.000webhost.com